Aktuality

Druhý termín Aktualizačnej odborej prípravy na podnikanie v tepelnej energetike 11.-12.5.2020

Podľa § 4 ods. (5) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy.  

MH SR aktuálne vyhlásilo druhý termín tohtoročnej aktualizačnej  odbornej prípravy (ďalej „AOP“) v tepelnej energetike. Aktualizačnú odbornú prípravu organizačne zabezpečuje Slovenský zväz výrobcov tepla. Termín AOPje zverejnený na webovej stránke SIEA:

TUhttp://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-20861/aktualizacna-odborna-priprava-na-podnikanie-v-tepelnej-energetike/

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike sa uskutoční

v dňoch 11. - 12. mája 2020

v Hoteli Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a rozšírenie  výskytu koronavírusu na Slovensku budú v prípade zmeny termínu alebo miesta konania aktualizácie všetci prihlásení uchádzači včas informovaní emailom.

Tento termín (11.-12.5.2020) aktualizačnej prípravy je prioritne určený pre tých,  ktorí úspešne absolvovali skúšku odbornej spôsobilosti v termíne 21. mája 2015.  Preto prosíme, aby sa aj na SZVT na uvedený termín prioritne prihlasovali títo držitelia osvedčenia.

AKO MÁ ZÁUJEMCA O ÚČASŤ NA AOP POSTUPOVAŤ:

 1.KROK

Je potrebné, aby sa záujemcovia o účasť na tejto AOP najprv prihlásili na SIEA prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú nájdete TU: http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-20861/aktualizacna-odborna-priprava-na-podnikanie-v-tepelnej-energetike/

UPOZORNENIE SIEA

Vzhľadom k momentálnej mimoriadnej situácii v Slovenskej republike spôsobenej koronavírusom COVID 19 si Vás taktiež dovoľujeme upozorniť, že legislatívna úprava v zákone č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike neumožňuje predlžovať lehoty pre aktualizačnú prípravu. Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa musí zaslaním vyplnenej prihlášky prihlásiť na odbornú prípravu s tým, že najbližší termín aktualizáciu mu bude včas oznámený.

V prípade, že sa držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti neprihlási včas na termín konania aktualizačnej odbornej prípravy, bude to evidované ako nezúčastnenie sa aktualizačnej odbornej prípravy v termíne najneskôr do 5 rokov odo dňa vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti, alebo absolvovania predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Ak však dôjde k posunu termínov zo strany Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, zohľadňuje sa termín prihlásenia držiteľa osvedčenia na aktualizačnú odbornú prípravu.

 2.KROK

Následne je potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili aj na SZVT. Prihlášku na SZVT nájdete v nižšie priloženej prílohe pod názvom „PRIHLÁŠKA“. Bližšie informácie ohľadne programu a prednášajúcich, sú uvedené v priloženej prílohe pod názvom „PROGRAM“.

 3.KROK

Vzhľadom na vysokú pravdepodobnosť zmeny termínu a miesta konania AOP prihláseným záujemcom nebude zatiaľ zasielaná faktúra na úhradu účastníckeho poplatku. Nie je potrebné ani rezervovať si ubytovanie.  O odoslaní zálohovej faktúry a potrebe rezervácie ubytovania Vás budeme včas informovať.

V roku 2020 budú zverejnené ešte ďalšie tri termíny konania AOP (prihláška na tieto termíny bude zverejnená po oficiálnom zverejnení termínov na stránke SIEA)  - predbežne sú to tieto temíny:

18.-19.5.2020 - tento termín bude prioritne určený pre tých, ktorí úspešne absolvovali skúšku odbornej spôsobilosti v termíne 21.5.2015

1.-2.6.2020 - tento termín bude prioritne určených pre tých, ktorí absolvovali AOP 4.6.2015

7.-8.9.2020 - tento termín bude prioritne určený pre tých, ktorí absolvovali AOP 10.9.2015 a 5.11.2015

                                                          

 

 

Publikované 23. Marca 2020