Vyhlášky

Vyhláška MŽP SR č. 33/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

Publikované 1. Marca 2017

Vyhláška ÚRSO č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré
podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

Publikované 1. Februára 2017

Vyhláška MŽP SR č. 382/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Publikované 31. Decembra 2016

Vyhláška ÚRSO č. 371/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z.
Úrad

Publikované 31. Decembra 2016

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 324/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z.z.,ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z.o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Publikované 31. Decembra 2016

Vyhláška MH SR č. 308/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom

Publikované 1. Decembra 2016

Vyhláška ÚRSO č. 260/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

Publikované 1. Októbra 2016

Vyhláška ÚRSO č. 248/2016 Z. z.,ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

Publikované 10. Septembra 2016

Vyhláška MH SR č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla

Publikované 30. Augusta 2016

Vyhláška ÚRSO č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

Publikované 2. Júla 2016

Vyhláška ÚRSO č. 234/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality
dodávky tepla

Publikované 1. Júla 2016

Vyhláška MH SR č. 15/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny

Publikované 12. Januára 2016

Vyhláška MH SR č. 14/2016 Z. z. , ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

Publikované 11. Januára 2016

Vyhláška MH SR č. 13/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov poskytovaných do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti,o zásadách a pravidlách monitorovacieho systému, o spôsobe monitorovania údajov a spracovaní informácií

Publikované 10. Januára 2016

Vyhláška MŽP SR č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Publikované 10. Januára 2016

Vyhláška MH SR č. 168/2015, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike

Publikované 1. Septembra 2015

Vyhláška ÚRSO č. 144/2015 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 190/2014 Z. z.

Publikované 30. Augusta 2015

Vyhláška ÚRSO č. 143/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z.

Publikované 30. Júna 2015

Vyhláška ÚRSO č. 144/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 190/2014 Z. z.

Publikované 30. Júna 2015

Vyhláška MH SR č. 99/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby a garantovanej energetickej služby

Publikované 30. Mája 2015

Vyhláška MH SR č. 88/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie

Publikované 30. Apríla 2015

Vyhláška ÚRSO č. 80/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v zneníní vyhlášky č. 437/2011 Z. z.

Publikované 29. Apríla 2015

Vyhláška MŽP SR č. 270/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Publikované 30. Septembra 2014

Vyhláška ÚRSO č. 190/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa stanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

Publikované 3. Júla 2014

Vyhláška ÚRSO č. 189/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike

Publikované 2. Júla 2014

Vyhláška MH SR č. 226/2013 Z. z. z 29. júla 2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy.

Vyhláška MH SR č. 226/2013 Z. z. z 29. júla 2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy.

Publikované 29. Júla 2013

Vyhláška ÚRSO č. 222/2013 Z. z. z 11. júla 2013, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.

Vyhláška ÚRSO č. 222/2013 Z. z. z 11. júla 2013, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.

Publikované 11. Júla 2013

Vyhláška ÚRSO č. 221/2013 Z. z. z 11. júla 2013, ktoru sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.

Vyhláška ÚRSO č. 221/2013 Z. z. z 11. júla 2013, ktoru sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.

Publikované 11. Júla 2013

Vyhláška MH SR č. 137/2013 Z. z. z 30. mája 2013, ktorou sa ustanovuje zriadenie a činnosť komisie ...

Vyhláška MH SR č. 137/2013 Z. z. z 30. mája 2013, ktorou sa ustanovuje zriadenie a činnosť komisie, rozsah skúšky, priebeh skúšky a vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Publikované 30. Mája 2013

Vyhláška MH SR č. 422/2012 Z. z. 13. decembra 2012, ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému...

Vyhláška MH SR č. 422/2012 Z. z. 13. decembra 2012, ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému, rozšírenej kontrole vykurovacieho systému a pri pravidelnej kontrole klimatizačného systému.

Publikované 13. Decembra 2012

Vyhláška MH SR č. 337/2012 Z. z. z 26. októbra 2012, ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke...

Vyhláška MH SR č. 337/2012 Z. z. z 26. októbra 2012, ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na výrobu tepla.

Publikované 26. Októbra 2012

Vyhláška ÚRSO č. 277/2012 Z. z. z 5. septembra 2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla.

Vyhláška ÚRSO č. 277/2012 Z. z. z 5. septembra 2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla.

Publikované 9. Septembra 2012

Vyhláška MH SR č. 269/2012 Z. z. z 24. augusta 2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek...

Vyhláška MH SR č. 269/2012 Z. z. z 24. augusta 2012,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového.

 

Publikované 24. Augusta 2012

Vyhláška MH SR č. 270/2012 Z. z. 24. augusta 2012 o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike.

Vyhláška MH SR č. 270/2012 Z. z. 24. augusta 2012 o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike.

Publikované 24. Augusta 2012

Vyhláška MH SR č. 282/2012 Z. z. z 18. júla 2012, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky...

Vyhláška MH SR č. 282/2012 Z. z. z 18. júla 2012, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody.

Publikované 18. Júla 2012

Vyhláška ÚRSO č. 184/2012 Z. z. z 22. júna 2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike ...

Vyhláška ÚRSO č. 184/2012 Z. z. z 22. júna 2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 438/2011 Z. z.

Publikované 22. Júna 2012

Vyhláška ÚRSO č. 168/2012 Z. z. z 15. júna 2012, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z.
o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach...

Vyhláška ÚRSO č. 168/2012 Z. z. z 15. júna 2012, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania.

Publikované 15. Júna 2012

Vyhláška ÚRSO č. 170/2012 Z. z. z 15. júna 2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
č. 219/2011 Z. z. ...

Vyhláška ÚRSO č. 170/2012 Z. z. z 15. júna 2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 219/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.

 

Publikované 15. Júna 2012

Vyhláška ÚRSO č. 437/2011 Z. z. z 25. novembra 2011, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie....

Vyhláška ÚRSO č. 437/2011 Z. z. z 25. novembra 2011, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu.

Publikované 25. Novembra 2011

Vyhláška MH SR č. 372/2011 Z. z. z 25. októbra 2011, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou.

Vyhláška MH SR č. 372/2011 Z. z. z 25. októbra 2011, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou.

Publikované 25. Októbra 2011

Vyhláška MH SR č. 373/2011 Z. z. z 25. októbra 2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o ...

Vyhláška MH SR č. 373/2011 Z. z. z 25. októbra 2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

Publikované 25. Októbra 2011

Vyhláška MH SR č. 599/2009 Z. z.

Vyhláška MH SR č. 599/2009 Z. z.ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
Publikované 5. Augusta 2011

Vyhláška MH SR č. 447/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR č. 459/2008 Z. z.

Vyhláška MH SR č. 447/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 459/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze

Publikované 5. Augusta 2011

Vyhláška MH SR č. 175/2010 Z. z.

Vyhláška MH SR č. 175/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov o odberateľoch alebo spotrebiteľoch energie
Publikované 5. Augusta 2011

Vyhláška MH Sr č. 548/2008 Z. z.

Vyhláška MH Sr č. 548/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole kotlov, pri individuálnej špeciálnej kontrole vykurovacej sústavy a pri pravidelnej kontrole klimatizačných systémov
Publikované 5. Augusta 2011

Vyhláška ÚRSO č. 283/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa

Vyhláška ÚRSO č. 283/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu
Publikované 3. Augusta 2011

Vyhláška ÚRSO č. 92/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla

Vyhláška ÚRSO č. 92/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla.
Publikované 3. Augusta 2011

Vyhláška ÚRSO č. 189/2011 Z.z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania

Vyhláška ÚRSO č. 189/2011 Z.z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania
Publikované 3. Augusta 2011

Vyhláška ÚRSO č. 219/2011 Z.z. ,ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

Vyhláška ÚRSO č. 219/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
Publikované 3. Augusta 2011

Vyhláška MH SR č. 368/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy

Vyhláška MH SR č. 368/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí na skúšku odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti
Publikované 3. Augusta 2011

Vyhláška MH SR č. 429/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu

Vyhláška MH SR č. 429/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie
Publikované 3. Augusta 2011

Vyhláška MH SR č. 428/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti

Vyhláška MH SR č. 428/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti a energetickej náročnosti
Publikované 3. Augusta 2011

Vyhláška ÚRSO č. 225/2011 Z. z. z 11. júla 2011, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.

Vyhláška ÚRSO č. 225/2011 Z. z. z 11. júla 2011, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.

Publikované 11. Júla 2011

Vyhláška ÚRSO č. 59/2008 Z. z.

Vyhláška ÚRSO č. 59/2008 zo 14. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov
Publikované 22. Júna 2010

Vyhláška ÚRSO č. 358/2009 Z. z.

Vyhláška ÚRSO č. 358/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 630/2005 Z. z., ktorou sa stnovujú pravidlá rozpočítavania tepla na prípravu TÚV a rozpočítavania tepla na vykurovanie, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2006

Publikované 22. Júna 2010

Vyhláška ÚRSO č. 366/2009 Z. z.

Vyhláška ÚRSO č. 366/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkach o preukázaní technických predpokladov na podnikanie v tepelnej energetike.
Publikované 22. Júna 2010

Vyhláška ÚRSO č. 490/2009 Z. z.

Vyhláška ÚRSO č. 490/2009 z 18. novembra 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu
Publikované 22. Júna 2010

Vyhláška ÚRSO č. 415/2008 o spôsobe vedenia oddelenej evidencie skutočností

Vyhláška ÚRSO č. 415/2008 o spôsobe vedenia oddelenej evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, o spôsobe vedenia oddelenej evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív a predkladaní výstupov z oddelenej evidencie, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2009.
Publikované 1. Februára 2009

Vyhláška MH SR č. 459/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze,

Vyhláška MH SR č. 459/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze, ktorá nadobudla účinnosť 1.12.2008.
Publikované 1. Januára 2009

Vyhláška ÚRSO č. 316/2008, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla

Vyhláška ÚRSO č. 316/2008, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla, ktorá nadobudla účinnosť 1.9.2008.
Publikované 1. Septembra 2008

Vyhláška ÚRSO č. 59/2008, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005

Vyhláška ÚRSO č. 59/2008, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov, ktorá je účinná od 1.3.2008
Publikované 1. Apríla 2008

Vyhláška ÚRSO č. 505/2006, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov

Vyhláška ÚRSO č. 505/2006, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu, ktorá nadobudla účinnosť 15.9.2006.
Publikované 28. Februára 2007

Vyhláška ÚRSO č. 630/2005, ktorou sa stnnovujú pravidlá rozpočítavania tepla na prípravu TÚV a rozpočítavania tepla na vykurovanie

Vyhláška ÚRSO č. 630/2005, ktorou sa stnovujú pravidlá rozpočítavania tepla na prípravu TÚV a rozpočítavania tepla na vykurovanie, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2006.

Publikované 28. Februára 2007

Vyhláška URSO č. 375/2005, ktorou sa preukazujú podrobnosti o požiadavkách na preukázanie technických predpokladov

Vyhláška URSO č. 375/2005, ktorou sa preukazujú podrobnosti o požiadavkách na preukázanie technických predpokladov na podnikanie v energetike, požiadavkách na vzdelanie a na odbornú spôsobilosť, ako aj spôsob ich preukázania, ktorá nadobudla účinnosť 1.9.2005.
Publikované 27. Februára 2007

Vyhláška URSO č. 328/2005, ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti

Vyhláška URSO č. 328/2005, ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsobu úhrady týchto nákladov, ktorá nadobudla účinnosť 1.8.2005.
Publikované 26. Februára 2007

Vyhláška URSO č. 212/2005, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia

Vyhláška URSO č. 212/2005, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia, ktorá nadobudla účinnosť 1.6.2005.
Publikované 25. Februára 2007

Vyhláška MH SR č. 159/2005, ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy

Vyhláška MH SR č. 159/2005, ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia a odbornej spôsobilosti, ktorá nadobudla účinnosť 1.5.2005.
Publikované 24. Februára 2007

Vyhláška MH SR č. 136/2005, ktorou sa ustanovujú pravidlá na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou

Vyhláška MH SR č. 136/2005, ktorou sa ustanovujú pravidlá na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny, ktorá nadobudla účinnosť 1.5.2005.
Publikované 24. Februára 2007

Vyhláška MH SR č. 152/2005 o určenom čase a určenej kvalite dodávky tepla

Vyhláška MH SR č. 152/2005 o určenom čase a určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa, ktorá nadobudla účinnosť 1.5.2005.
Publikované 24. Februára 2007

Vyhláška MH SR č. 151/2005, ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze

Vyhláška MH SR č. 151/2005, ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike, ktorá nadobudla účinnosť 1.5.2005.
Publikované 24. Februára 2007