Činnosť zväzu

Kto sú členovia Slovenského zväzu výrobcov tepla

O vznik Slovenského zväzu výrobcov tepla sa v r. 1998 zaslúžilo 5 stredoslovenských spoločností (Martico, s.r.o., Martin, Bytterm, a.s., Žilina, Termex, s.r.o., Veľký Krtíš, 1.banskobystrická energetická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica a MPBH, spol. s r.o., Zvolen). Ich cieľom bolo predovšetkým zjednotiť výrobcov a dodávateľov tepla a spoločne riešiť problémy, vymieňať si vzájomne názory a skúsenosti.

Po 17. rokoch existencie zväz funguje na profesionálnej báze a naša členská základňa sa rozrástla na takmer symbolickú stovku. K dnešnému dňu združujeme 97 členov, ktorí zabezpečujú spoľahlivú, hospodárnu,bezpečnú, ekologickú a cenovo dostupnú výrobu a dodávku tepla v 188 mestách a obciach na Slovensku (presne v 87 mestách a 101 obciach). Je to dobrý signál, že založenie zväzu a jeho činnosť majú zmysel.                                  

Členovia SZVT dodávajú teplo až v 87 mestách zo všetkých 138 miest na Slovensku, čo predstavuje 63,04 % - ný podiel.                  

Všetci naši členovia disponujú dlhoročnými profesionálnymi, častokrát aj medzinárodnými skúsenosťami v oblasti výroby a dodávky tepla a využívania najmodernejších technológií, pričom plne rešpektujú a dodržiavajú platné predpisya zákony. Pre neustále zvyšovanie kvality dodávky tepla priebežne investujú nemalé finančné prostriedky do modernizácie svojich tepelných sústav tak, aby z hľadiska environmentálneho boli schopní dodržať všetky stanovené prísne hodnoty emisných limitov, a šetriť tak naše životné prostredie. Z hľadiska zvyšovania hospodárnosti sa snažia znižovať straty v rozvodoch tepla inštalovaním nových rozvodných potrubí, ako aj kompaktných odovzdávacích staníc v jednotlivých bytových domoch. Automatické riadenie, či už diaľkovo alebo autonómne, pre dosiahnutie maximálneho komfortu a spoľahlivej dodávky tepla odberateľom, je u našich členov takmer štandardom. Tak isto aj zabezpečovanie nepretržitej poruchovej(havarijnej)služby, ktorá operatívne zasahuje aj mimo pracovnej doby, resp. cez voľné dni a stará sa o okamžité odstránenie porúch. Mnohí naši členovia zrealizovali investície na vybudovanie zdrojov využívajúcich pri výrobe tepla obnoviteľné zdroje energie.

Neustále pracujú na skvalitňovaní poskytovaných služieb. Okrem samotnej výroby a dodávky tepla a teplej vody mnohí rozšírili svoju ponuku o ďalšie služby zákazníkom. Napríklad v oblasti energetických služieb – poskytujú pre zákazníkov energetický audit a energetické poradenstvo, najmä vo sfére úspor energií, znižovania nákladov v domoch na tepelnú energiu a pod. V oblasti projektov energetickej efektívnosti realizujú napríklad projekty rekonštrukcie energetických zariadení, výmeny okien a zatepľovania, hydraulického vyregulovania a obnovy vnútorných rozvodov.

Spoločne zamestnávajú viac ako 3 700 zamestnancov. Vytvárajú pracovné príležitosti pre strojárskych a elektrotechnických špecialistov, ekonómov, právnikov a personalistov. S využitím OZE nepriamo vytvárajú pracovné miesta aj pre lesníkov, poľnohospodárov a ďalšie profesie.

Prispievajú aj k skvalitneniu stredoškolského vzdelávania a k zmenšeniu rozrastajúcich sa radov absolventov pred dverami úradu práce. Spolupracujú s dvomi strednými odbornými školami (SOŠT v Čadci a SOŠ v Prievidzi). Spoločne so školami z vlastnej iniciatívy vytvorili v študijnom odbore mechanik-elektrotechnik novú študijnú oblasťtepelno-technické a energetické zariadenia, ktorá pripraví chýbajúcich špecialistov na pracovné pozície v teplárenstve. Naši členovia poskytnú žiakom týchto škôl odbornú prax v reálnych podmienkach a školám potrebné materiálne vybavenie.

Starajú sa nielen o dodávku tepla v mestách a obciach, ale aj prispievajú k ich zveľadeniu, napomáhajú budovať športoviská, detské ihriská..., podporujú športové, kultúrne a vzdelávacie podujatia. Sú serióznymi partnermi miestnych samospráv.

Sme presvedčení, že rovnako ako v ďalších európskych krajinách, tak aj na Slovensku predstavuje centrálne zásobovanie teplom budúcnosť. Preto poslaním zväzu, a teda všetkých našich členov, je presadzovať na Slovensku rozvoj a podporu dodávky tepla z centrálnych systémov vykurovania, lebo len SPOLOČNE je to lacnejšie a ekologickejšie.

Zoznam členov SZVT nájdete v sekcii o nás

Zastúpenie členov SZVT v rámci SR - mapa

Predmet činnosti

Činnosť Slovenského zväzu výrobcov tepla vychádza zo stanov zväzu a hlavných úloh na bežný rok. Činnosť je organizovaná v regiónoch, prostredníctvom ktorých sa prenášajú úlohy z rokovania predstavenstva na členov zväzu a podnety členov na riešenie v predstavenstve, alebo na rokovaní s hospodárskymi orgánmi štátu.

Predmetom činnosti zväzu je:

  • ochraňovať a podporovať oprávnené záujmy pri výrobe a predaji tepla a teplej úžitkovej vody na vnútornom trhu

  •  vytvárať kontakty a priaznivé podmienky pre rozvoj partnerských podnikateľských vzťahov a aktivít na vnútornom a zahraničnom trhu zastupovať členov na rokovaniach s inými zväzmi a združeniami zastupujúcimi najmä spotrebiteľov tepla a teplej úžitkovej vody

  • odporúčať progresívne technické riešenia pri výrobe a rozvode tepla v záujme optimalizácie ekologických parametrov výroby tepla, úspornosti a efektívnosti výroby a rozvodu tepla

  • vypracovávať analýzy a prehľady o trhu a nových trendoch pri výrobe tepla a teplej úžitkovej vody na Slovenku i vo svete a tieto vhodne využívať najmä pri koordinácií výrobných a podnikateľských aktivít členov 

  • spolupracovať s príslušnými štátnymi orgánmi, najmä Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, Ministerstvom financií SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom práce a soc. vecí, Slovenskou energetickou inšpekciou, pri tvorbe a novelizácii právnych predpisov upravujúcich alebo sa dotýkajúcich problematiky výroby, distribúcie a predaja tepla a teplej úžitkovej vody

  •  sprostredkovávať pre členov možnosť získavať skúsenosti o nových trendoch pri výrobe a distribúcii tepla v zahraničí

  • organizovať odborné aktivity - semináre, konzultácie, poradenstvo, expozície na tuzemských a zahraničných výstavách

  • organizovať a zabezpečovať systém vzájomných informácií v otázkach spoločného záujmu členov, výmenu skúseností a poznatkov s inými organizáciami, združeniami a zväzmi

  •  spolupracovať pri vzdelávaní a príprave energetických špecialistov

Vnútorná organizácia

Vnútorný život zväzu sa riadi stanovami a ďalšími dokumentmi ako sú uznesenia valného zhromaždenia, uznesenia predstavenstva zväzu, hlavné úlohy na príslušný rok a pod. Orgánmi zväzu sú valné zhromaždenie, predstavenstvo zväzu, dozorná rada a výkonný riaditeľ. Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie.
 
V období medzi valnými zhromaždeniami riadi chod zväzu predstavenstvo. Desaťčlenné predstavenstvo tvoria zástupcovia členov zväzu, ktorých volí valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie volí aj trojčlennú dozornú radu, ktorá kontroluje a hodnotí hospodárenie zväzu za uplynulý hospodársky rok.
 
Činnosť zväzu je zabezpečovaná z výkonného pracoviska, ktoré sídli vo Zvolene.

Stanovy zväzu schválené VZ SZVT dňa 29.4.2021

Slovenský zväz výrobcov tepla je záujmovým združením právnických osôb podľa §20f a nasl. Občianskeho zákonníka.

 

Dátum aktualizácie uvedených stanov zväzu: 29. apríl 2021