Odkazy na dôležité webové stránky

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO - http://www.urso.gov.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA - http://www.siea.sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky MHSR - http://www.economy.gov.sk

Slovenská agentúra životného prostredia - http://www.sazp.sk/public/index/index.php

Štátna energetická inšpekcia - http://www.sei.sk

Medzinárodná energetická agentúra EFIEES - http://www.efiees.eu

Publikované 3. Septembra 2013