Čo je CZT

Cena Tepla

Zaujíma Vás, prečo má cena tepla dve zložky? Za čo platíte vo fixnej zložke ceny tepla a vo varibilnej zložke ceny tepla? Pozrite si nasledovné VIDEO.

Viac otázok a odpovedí ohľadne CZT a ceny tepla nájdete  na našom FACEBOOKU (@teploslovenska), kde sa verejnosť môže opýtať priamo teplárov na všetko, čo ju v súvisosti s TEPLOM zaujíma. 

"Prehrať na Youtube"

 

 

Publikované 8. Marca 2021

VIDEO - Zelené mestá aj vďaka CZT

"Prehrať na Youtube"

Toto video je výlučným vlastníctvom autora

CZT je EKOLOGICKÉ

Mnohí ani netušia, že aj to čím kúrime, môže ovplyvniť kvalitu životného prostredia a že medzi najekologickejšie spôsoby vykurovania patrí centrálne zásobovanie teplom - CZT.

"Prehrať na Youtube"

Vďaka systémom CZT už viac nemusí mať každá budova v meste vlasntý komín a zdroj na výrobu tepla, ale teplo sa vyrobí spoločne v jednom centrálnom zdroji a prostredníctvom podzemných rozvodov sa dodá do viacerých budov súčasne. Vďaka tomu boli nahradené stovky komínom jedným, ktorý je situovaný spravidla na okraji mesta, mimo obytnej zóny. Preto naše mestá a obce, ktoré disponujú CZT patria k najmenším producentom emisií z vykurovania v rámci  CZT. CZT je ekologické a pohodlné. Chráni naše ovzdušie a zdravie. 

Toto video je výlučným vlastníctvom autora

CZT je POHODLNÉ

Výhodou CZT je, že je to systém ktorý je  pod kontrolou, riadia ho odborníci 24 hodín denne a 365 dní v roku.

"Prehrať na Youtube"

Odberateľom odpadá starosť o zabezpečenie paliva, jeho distribúciu, o správne nastavenie a chod spaľovacieho zariadenia, jeho servis, údržbu a revízie.  Odberateľ len využíva benefit toho pohodlia, ktoré získava. Vďaka systémom CZT už viac nemusí mať každá budova v meste vlastný komín a zdroj na výrobu tepla, ale teplo sa vyrobí spoločne v jednom centrálnom zdroji a prostredníctvom podzemných rozvodov sa dodá do viacerých budov súčasne. Vďaka tomu boli nahradené stovky komínov jedným, ktorý je situovaný spravidla na okraji mesta, mimo obytnej zóny. Preto naše mestá a obce, ktoré disponujú CZT patria k najmenším producentom emisií z vykurovania v rámci CZT. CZT je ekologické a pohodlné. Chráni naše ovzdušie a zdravie.

Toto video ja výlučným vlastníctvom autora

 CZT je MODERNÉ

Tam kde je rozvinuté CZT majú ľudia čistejšie ovzdušie a Smart energiu. Teda energiu vyrobenú efektívne, nízkouhlíkovými spôsobmi.

"Prehrať na Youtube"

Do modernizácie systémov CZT boli len v posledných desiatich rokoch investované milióny a milióny eur. Dôraz pri investovaní je kladený na ekológiu a efektívnosť celého systému. Čím ďalej, tým viac sa používajú obnoviteľné zdroje energie. Svet dnes prechádza na Smart systémy CZT 4. generácie. Jednoducho povedané, kumulovať a skladovať v tepelnej infraštruktúre teplo z rôznych zdrojov, vrátane obnoviteľných, z rôznych prevádzok, teplo, ktoré dnes uniká do ovzdušia. A toto dokážu len centrálne systémy. 

Toto video je výlučným vlastníctvom autora

Publikované 27. Apríla 2020

Štúdia SIEA - Vplyv odpájania sa odberateľov tepla od centrálnej dodávky tepla na trh s teplom na Slovensku

Publikované 15. Októbra 2013

Štúdia Protimonopolného úradu - FUNGOVANIE A PROBLÉMY V SEKTORE TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA SR SO ZAMERANÍM NA SYSTÉMY CZT

Publikované 14. Októbra 2013

Systémy centrálneho zásobovania teplom a teplou vodou (ďalej „CZT“)

Systémom centrálneho zásobovania teplom sa podľa zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov rozumie systém prepojenia jedného alebo viacerých zariadení na výrobu tepla s verejným rozvodom tepla.

Zariadením na výrobu tepla sa rozumie zariadenie, ktoré slúži na premenu rôznych zdrojov energie na teplo; zahŕňa stavebnú časť a technologické zariadenie. Zariadením na výrobu tepla môžu byť teplárne, výhrevne alebo centrálne kotolne.

Verejným rozvodom tepla je časť sústavy tepelných zariadení slúžiacich na dodávku tepla viacerým odberateľom.

Tepláreň je energetický zdroj, v ktorom sa využíva technológia kombinovanej výroby elektriny a tepla (tzv. KVET), pričom časť tepla z výstupu je vyvedená ako dodávkové teplo do systémov zásobovania teplom.

Výhrevňa je energetický zdroj relatívne väčších rozmerov, napojený na rozsiahlejšiu sieť primárnych a sekundárnych tepelných rozvodov, v ktorých sa produkuje teplo pre účely zásobovania v určitej časti obce, mesta.

Centrálna kotolňa je zdroj menšieho rozsahu, z ktorého je teplo dodávané priamo do rozvodov zásobovaných objektov.

Výhrevne aj teplárne produkujú na výstupe teplo ako energetickú komoditu, ktorá pred spotrebou potrebuje ešte technologické úpravy. Z centrálnych kotolní môže byť teplo a aj teplá voda už priamo, bez úprav, dodávaná pre sociálne účely.

(zdroj: SIEA).

Slovensko má jeden z najrozvinutejších systémov CZT, čo je historicky dané. Vybudovaniu infraštruktúry CZT na Slovensku predchádzali v minulosti nemalé investície, ktoré Slovensku v súčasnosti umožňujú využívať výhody systémov CZT.

V súčasnosti je na Slovensku evidovaných 138 miest a 2890 obcí (Zdroj: Štatistický úrad SR). Na vidieku prevláda zástavba rodinnými domami a teplo je zabezpečované prevažne individuálnymi vykurovacími zariadeniami, ktoré nie sú navzájom prepojené a nepredstavujú tak zložitejšie systém CZT.

Systémy CZT sa vyskytujú v rôznej veľkosti a štruktúre vo všetkých mestách a väčších obciach. Veľkosť a štruktúra systémov je ovplyvnená rôznymi faktormi, medzi ktoré patria najmä podnebie a členitosť územia, historický vývoj, demografické podmienky a územnosprávne členenie, charakter bytovej, komerčnej a priemyselnej výstavby, ekonomická činnosť. Jedným z dôležitých faktorov je tiež dostupnosť a miera využitia konkrétnych energetických zdrojov, z ktorých sa teplo vyrába. Zdroje na výrobu tepla sa členia na zdroje využívajúce na výrobu tepla neobnoviteľné zdroje energie (plyn, uhlie, ropné produkty) a obnoviteľné zdroje energie (biomasa, geotermálna energia, solárna energia, komunálny odpad).

Pri individuálnom vykurovaní prevládajú naďalej fosílne palivá. Obnoviteľné zdroje energie majú svoj potenciál najmä pri výrobe tepla vo väčších výrobných zariadeniach, kde môžu byť samostatne alebo ako súčasť energetického mixu využité oveľa efektívnejšie.

Z procesného hľadiska sa teplo vyrobené v tepelnom zariadení odovzdáva teplovodnému médiu (napr. para, horúca voda), ktoré ho v takomto stave prenáša cez rozvody v prípade individuálneho vykurovania do jednej budovy, v prípade centrálneho systému prechádza teplovodné médium najskôr cez primárne (hlavné) rozvody do odovzdávacích staníc tepla. Vo výmenníkoch odovzdávacej stanice tepla sa upraví teplonosné médium na požadované vlastnosti (teplota, tlak) a až takto upravená voda/ para prúdi cez sekundárne (nadväzujúce) rozvodné potrubia k odberateľovi vo forme tepla na ústredné kúrenie alebo TÚV.

Reálne predstavujú zariadenia CZT určitý ucelený systém pôsobiaci na určitom území ohraničenom výrobným zdrojom, technickými zariadeniami a rozvodnými potrubiami, ktoré vedú ku konkrétnym vykurovaným objektom v danej lokalite. Z hľadiska podnikateľských subjektov pôsobiacich v oblasti systémov CZT je tieto možné deliť podľa úrovne výroby, distribúcie a dodávky tepla. Dodávateľom tepla môže byť buď priamo výrobca, ktorý zároveň prevádzkuje primárne a príp. aj sekundárne rozvody tepla a odovzdávacie stanice tepla, alebo ďalší podnikateľský subjekt, ktorý prevádzkuje odovzdávacie stanice tepla a množstvo tepla dodaného výrobcom ďalej distribuuje väčšinou prostredníctvom sekundárnych rozvodov tepla až do jednotlivých objektov spotreby.

V oblasti zásobovania energiou je európskou ako aj slovenskou prioritou spoľahlivá a bezpečná dodávka energie za primerané ceny s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie. A práve zásobovanie teplom prostredníctvom systémov CZT má svojou podstatou predpoklady splniť túto prioritu lebo:

 -       systémy CZT majú možnosť diverzifikácie palivovej základne a bezpečnosť zásobovania teplom t.j. viacpalivová základňa na báze fosílnych palív resp. v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie,

-        zariadenia na výrobu tepla sú umiestnené mimo objektov zásobovania, čím je ohrozenie vzniku požiaru pri spaľovaní palív a prípadne vzniknuté škody na obyvateľstve významne minimalizované,

-     systémy CZT majú  potenciál pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla a efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie; v prípade využívania biomasy sa významne nezhoršuje už i tak náročná dopravná situácia nakoľko sú zariadenia na výrobu spravidla umiestnené na okraji obytnej zóny,

-     na systémy CZT sú kladené prísnejšie požiadavky na hospodárnosť prevádzky zariadení na výrobu a rozvod tepla (overovanie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelno-technických zariadení podľa § 25 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike,

-     systémy CZT musia dodržiavať predpísané účinnosti podľa § 4 zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti a hodnotenie rozvodov tepla podľa § 5 zákona č. 476/2008 Z. z. ),

-   dodávatelia tepla musia plniť povinnosti v oblasti energetickej efektívnosti, poskytovať informácie odberateľom (spotrebiteľom) tepla o ich spotrebe, referenčných hodnotách spotreby a najmä o  opatreniach zameraných na úspory energie (o čom svedčí významný pokles spotreby tepla v rokoch 2001-2010),

 

Z pohľadu odberateľov najväčšie výhody systémov CZT sú:

-        komfort a komplexné služby – bezstarostnosť a pohodlie

-        spoľahlivosť

-        bezpečnosť a ekológia

-        dodávka tepla za primeranú cenu

 

V žiadnom inom energetickom odvetví nie sú také rozdiely v cenách, ako pri cenách tepla. Je to dané lokálnym charakterom tepelného hospodárstva, rozličnou štruktúrou tepelných zariadení a spôsobom zásobovania teplom v jednotlivých mestách a obciach.

Na záver je potrebné spomenúť, že systémy CZT majú pri určitom kapacitnom nadimenzovaní predpoklad fungovať tým efektívnejšie (z hľadiska tepelných strát, ako i z pohľadu cien tepla), čím viac odberateľských miest je na ne napojených. Nesystémové odpájanie sa odberateľov má negatívny dopad na odberateľov, ktorí zostanú pripojení na CZT.

 

Publikované 3. Septembra 2013