Zásady ochrany osobných údajov

Verzia aktuálna k 24.5.2018

Naším cieľom je spracúvať Vaše osobné údaje zodpovedne a podľa možností ich chrániť v najvyššej možnej miere. V tomto dokumente popisujeme ako chránime Vaše súkromie, ako a s kým Vaše údaje zdieľame a aké sú Vaše práva v súvislosti s ich spracúvaním. Tento dokument vznikol v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 dostupným na tejto adrese.

Kto sme a naše kontaktné údaje

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov sme my:

Slovenský Zväz Výrobcov Tepla
Unionka 54 96001 Zvolen
Fax: +421 45 5320 767
E-mail: szvt@szvt.sk
IČO: 35 983 698

Náš zväz ustanovil zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je p. Juraj Obšivaný. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom priamo na adrese gdpr@szvt.sk alebo písomne na adrese zväzu.

 

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

 • IP Adresa vášho počítača, resp. mobilného zariadenia, z ktorého si pozeráte naše stránky
 • Technické údaje o vašom počítači ako napr. typ a verzia internetového prehliadača, rozlíšenie obrazovky, počet farieb apod.
 • E-mailová adresa, telefónne číslo, Vaše meno, adresa a názov firmy; pokiaľ je firma v ktorej pôsobíte členom zväzu
 • E-mailová adresa, telefónne číslo, Vaše meno; pokiaľ ste boli alebo budete účastníkom PRESS CHATu
 • telefónne číslo a/alebo e-mail (ak ste ho zadali), Vaše meno; pokiaľ ste nás kontaktovali prostredníctvom formulára v časti „pre verejnosť – najčastejšie kladené otázky“. V tomto prípade údaje cielene neukladáme, môžu sa však nachádzať medzi našimi došlými e-mailami.

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame výhradne za účelom poskytovania a skvalitňovania našich služieb. Sledujeme napríklad počet unikátnych prístupov na naše webové stránky a technické parametre pristupujúcich zariadení preto, aby sme mohli tieto údaje štatisticky vyhodnotiť a stránky podľa toho optimalizovať pre väčšinu používateľov. Údaje používame aj na monitorovanie zabezpečenia prístupov na heslom chránené časti stránok.

Právne základy

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov:

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie, kedy to je z technických príčin nevyhnutné:

V prípadoch externého spracúvania

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Webglobe – Yegon, s.r.o. (dátové centrum) Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava IČO: 36306444Firmazapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.59027/B

Juraj Obšivaný – NextAge (správa webových stránok) Ševčenkova 4, 03601 MartinIČO: 40303110FO zapísaná v Živnostenskom registri, Okresný úrad Martin, Odbor živnostenského podnikania, Sp.č.: Žo – 2002/05211/00002, Reg. Č. 3174/2002

Analytické a reklamné služby

Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v  časti Cookies.

Prenos vašich osobných údajov mimo EÚ

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje. Bližšie informácie nájdete najmä v našej Cookie politike, ale radi Vám ich poskytneme, keď nám napíšete na gdpr@szvt.sk .

Ako vaše údaje chránime

Pracujeme veľmi tvrdo, aby sme sa uistili, že Vaše osobné údaje sú v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na gdpr@szvt.sk .

Ako dlho údaje uchovávame

Štatistické údaje ako IP adresa a technické údaje o zariadení uchovávame po dobu neurčitú. Údaje ako Vaše meno, názov firmy či adresa uchovávame po dobu, kým je vaša firma členom Zväzu.

Aké sú vaše práva

Zo spracúvania Vašich osobných údajov nami Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „Kto sme a kde nás môžete kontaktovať“ uvedenej vyššie.

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, adresu trvalého bydliska a fotokópiu Vášho občianskeho preukazu. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie od Vás požadujeme preto, aby sme si overili Vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho ich budeme uchovávať.

Právo na opravu

Mýliť sa je ľudské. Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o Vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o Vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek Vášho osobného údaju, ktorý je pre vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
 • V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.
 • V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
 • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
 • v prípade, ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našim zväzomje v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete na tejto stránke.

Neváhajte nás kontaktovať

Ak by ste mali ku cookies a k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na gdpr@szvt.sk

Publikované 24. Mája 2018