Spracovanie osobných údajov

Spracovanie  osobných údajov:
 
Od 25. mája 2018, v súvislosti s nariadením EÚ o ochrane osobných údajov, aktualizujeme podmienky využívania týchto údajov. Vyžadované sú osobné údaje, ktoré sú využívané spoločnosťou IVI, s.r.o., Rusovská cesta 17, 851 01 Bratislava  a organizátorom webinára - Slovenský zväz výrobcov tepla, Unionka 54, 960 01 Zvolen,  Slovensko, IČO: 35983698  („ďalej organizátor)“ na nižšie uvedené účely:
 
Spoločnosť IVI, s.r.o.
Email (povinné) - Evidencia Vašich registrácie, možnosť preposlať odpovedného konfirmačného emailu, riešenie problémov, oznámenie o zmene / zrušení akcie
Organizátor akcie
Email (povinné) - zuzana.klcova@szvt.sk
Meno (povinné) – Zuzana
Priezvisko (povinné) - Klčová
Firma (nepovinné) -  Slovenský zväz výrobcov tepla
Súhlas so spracovaním osobných údajov na propagačné a informatívne účely a účely evidencie (povinné)
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Úvodné ustanovenie : Účastník akcie, ako dotknutá osoba, poskytol spoločnosti IVI, s.r.o. (pri registrácii do systému) a Organizátorovi ( pri zadávaní údajov v súvislosti s registráciou) jeden alebo viaceré svoje osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“). Spoločnosť IVI, s.r.o.,  je v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), vo vzťahu k Osobným údajom poskytnutým spoločnosti IVI, s.r.o. pri registrácii, prevádzkovateľom v zmysle § 5 písm. o) Zákona a vo vzťahu k Osobným údajom poskytnutým Organizátorovi pri zadávaní údajov v súvislosti registráciou, sprostredkovateľom v zmysle § 5 písm. p) Zákona.
 2. Informačná povinnosť:  V súvislosti so získavaním a spracovaním Osobných údajov poskytuje spoločnosť IVI, s.r.o. účastníkovi akcie, ako dotknutej osobe, nasledovné informácie:
 
 1. 1 Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľov : Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľov, čiže spoločnosti IVI, s.r.o. a Organizátora sú uvedené v záhlaví týchto Všeobecných obchodných podmienok. Účastník akcie môže prevádzkovateľov zároveň kontaktovať na e-mailovej adrese: slavomira.fodorova@gmail.com.
 
 1. 2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: Spoločnosť IVI, s.r.o. môže spracúvať jednu alebo viaceré nasledovné kategórie osobných údajov:
 • Osobné identifikačné a kontaktné údaje : napríklad meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia, rodné číslo.
 • Údaje napomáhajúce príprave Podujatia : napríklad vek, dosiahnuté vzdelanie, akademický titul a iné údaje, pokiaľ sú pre prípravu Podujatia nápomocné.
 • Fotografie, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy (videá) s podobizňou účastníka akcie dotknutej osoby vyhotovených počas jeho účasti na akcii –  webinári za účelom ich nakladania, spracovania a používania pre propagačné a informačné účely Organizátora alebo jednej z kategórií príjemcov, alebo vo forme, ktorá je v súlade s zákonom o ochrane osobných údajov:
-         zverejňovanie fotografií a videí,
-         na webovom sídle Organizátora,
-         na sociálnych sieťach Organizátora,
-         iné.
 
 • Zmluvné údaje : napríklad obsah zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou IVI, s.r.o. alebo s Organizátorom akcie.
 • Platobné informácie : napríklad číslo bankového účtu, údaje o počte a výške zrealizovaných platieb voči Organizátorovi.
 • Údaje o vzájomnej komunikácii : napríklad obsah vzájomnej písomnej alebo e-mailovej korešpondencie, internetové dátové prenosy a IP adresa.
 • Prístupové práva : napríklad prístupové práva k rezervačnému portálu IVI, s.r.o.
 
 1. 3 Účel spracúvania osobných údajov : Spoločnosť IVI, s.r.o. môže spracúvať osobné údaje za jedným alebo viacerými z nasledovných účelov (pri jednotlivých účeloch je vždy uvedený jeden alebo viaceré právne základy spracúvania osobných údajov na uvedený účel):
 
 • Plnenie zmluvy : osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvných záväzkov strán zo zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou IVI, s.r.o. a Účastníkom akcie a zo zmluvného vzťahu medzi Organizátorom  a Účastníkom akcie a ich prípadné vymáhanie.
Právny základ:
 • uzatvorená zmluva; § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej osoby na splnení zmluvných záväzkov; § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.
 
 • Dane a účtovníctvo : osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie povinností spoločnosti IVI, s.r.o. alebo Organizátora vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov upravujúcich daňové alebo poplatkové povinnosti a vedenie účtovníctva.
Právny základ:
 • osobitný predpis; § 13 ods. 1 písm. c) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej osoby na splnení zákonných povinností; § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.
 
 • Dodržanie zákona: osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie iných povinností spoločnosti IVI, s.r.o. alebo Organizátora vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov.
 
Právny základ:
 • osobitný predpis; § 13 ods. 1 písm. c) Zákona.
 
Právny základ:
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej osoby na zefektívnení a rozšírení svojho predmetu činnosti; § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • súhlas dotknutej osoby; § 13 ods. 1 písm. a) Zákona.
 
 1. 4 Kategórie príjemcov : Organizátor a spoločnosť IVI, s.r.o. môže osobné údaje poskytnúť jednej alebo viacerým z nasledovných kategórií príjemcov:
 
 • Zamestnanci Organizátora a spoločnosti IVI,  s.r.o. , pokiaľ ich Organizátor alebo spoločnosť IVI, s.r.o. poverí spracúvaním osobných údajov; takýchto zamestnanci budú zaviazaný povinnosťou mlčanlivosti.
 
 • Členovia orgánov a spoločníci organizátora a spoločnosti IVI, s.r.o. v rozsahu v akom povinnosť poskytnúť im osobné údaje stanovujú príslušné právne predpisy; takýto členovia orgánov a spoločníci budú zaviazaný povinnosťou mlčanlivosti.
 
 • Zmluvní dodávatelia Organizátora a spoločnosti IVI, s.r.o. pokiaľ ich Organizátor alebo spoločnosť IVI, s.r.o. poverí spracúvaním osobných údajov nevyhnutným na výkon svojich činností, okrem samotnej spoločnosti IVI, s.r.o. poverenej Organizátorom, najmä zmluvný dodávatelia zabezpečujúci vedenie účtovníctva, právne poradenstvo, obsluhu a vývoj softwarov portálu IVI, s.r.o.; takýto dodávatelia budú zaviazaný povinnosťou mlčanlivosti.
Kritériá určenia doby uchovávania osobných údajov : Osobné údaje budú uchovávané na obmedzený čas budú vymazané v momente, kedy bude naplnený účel, na ktorý sú uchovávané. V prípade účelu, ktorým je plnenie zmluvy to znamená, že budú uchovávané do úplného splnenia všetkých zmluvných záväzkov alebo do premlčania práv z nesplnených záväzkov. V prípade účelu, ktorým je dane a účtovníctvo alebo dodržanie zákona, budú uchovávané do úplného splnenia všetkých zákonných povinností alebo do uplynutia premlčacích lehôt na uplatnenie zákonných sankcií. V prípade účelu, ktorým sú marketingové alebo rozvojové účely až do pominutia účelnosti uchovávania osobných údajov na tieto účely (právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely tým nie je dotknuté; po jeho odvolaní budú príslušné osobné údaje vymazané).
 
Informačná povinnosť o právach dotknutej osoby :
 
 • Právo požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby : Dotknutá osoba má právo získať od Organizátora potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Organizátor takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o
 
a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e) práve požadovať od Organizátora opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov,
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne Organizátor dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 
Organizátor je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Organizátor je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Toto právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
 
 
 • Právo na opravu osobných údajov : Dotknutá osoba má právo na to, aby Organizátor bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 
 • Právo na vymazanie osobných údajov (alebo aj právo byť zabudnutý) : Dotknutá osoba má právo žiadať o výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
 
Organizátor je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie
osobných údajov,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 
Právo na vymazanie osobných údajov sa neuplatňuje v niekoľkých Zákonom osobitne vymedzených prípadoch (§ 23 ods. 4 Zákona).
 
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov : Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
 
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) Organizátor už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Organizátora prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 
Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje Organizátor spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
 
Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Organizátor povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 • Právo na presnosť osobných údajov : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Organizátorovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu Organizátorovi, ak je to technicky možné a ak
a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby a
b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 
Uplatnením práva na presnosť osobných údajov nie je dotknuté právo na výmaz.
 
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie (vrátane súvisiaceho profilovania). Organizátor nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Organizátor ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
 
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.
 
 • Právo odvolať súhlas : Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby , má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 
Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
 
V zmysel týchto Všeobecných obchodný podmienok môže dotknutá osoba zároveň odvolať súhlas zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu slavomira.fodorova@gmail.com, z e-mailu však musí byť zrejmé, súhlas s poskytnutím ktorých osobných údajov sa odvoláva a na aké účely.
 
 • Právo podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov (ďalej len „Úrad“): Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania pred úradom na ochranu osobných údajov pre ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť, či došlo k porušeniu práv dotknutých osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.
 
Povinnosti účastníka akcie ako dotknutej osoby : Účastník akcie, ako dotknutá osoba je povinný poskytnúť iba pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je účastník akcie  povinný zmenu bezodkladne oznámiť na e-mailovej adrese: slavomira.fodorova@gmail.com.
 
Publikované 21. Októbra 2022