Aktuality

DALIBOR SURKOŠ: KAŽDÁ NOVÁ KOTOLŇA POTREBUJE ZÁVÄZNÉ STANOVISKO OBCE

Dalibor SURKOŠ: Každá nová kotolňa potrebuje záväzné stanovisko obce

Autor: vEnergetike.sk, 2. marca 2015 11:23

Minulý rok schválila Národná rada zmeny v zákone o tepelnej energetike. Niektoré z nových ustanovení sa však v praxi ukázali ako problematické. O ich vysvetlení a aktuálnej situácii súvisiacej s povoľovaním výstavby nových zdrojov tepla v bytových a nebytových domoch, sme sa rozprávali s pánom Daliborom Surkošom, členom Predsedníctva ZMOS a predsedom Sekcie Rady ZMOS pre hospodárstvo, dopravu, výstavbu a energetiku.

Od schválenia novely zákona o tepelnej energetike už uplynulo niekoľko mesiacov. Napriek tomu medzi dotknutými subjektmi existujú rôzne interpretácie jednotlivých častí zákona. Ako si to vysvetľujete?

Novely zákonov vždy prinášajú zmeny a ich použitie v praxi nemusí byť úplne jednoznačné. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spolupracovalo počas svojej existencie na príprave viacerých zákonov a viackrát sa stalo, že bolo potrebné niečo presnejšie interpretovať. Od našich členov, na ktorých boli zákonom prenesené kompetencie súvisiace s povoľovaním výstavby nových zdrojov tepla v bytových a nebytových domoch, sme zaznamenali určité informácie o problematickej interpretácii niektorých ustanovení. Preto sme sa rozhodli požiadať o usmernenie z Ministerstva hospodárstva SR, ako orgán, ktorý môže poskytnúť kvalifikované usmernenie pre rozhodovaciu činnosť samosprávnych orgánov.

Ktoré ustanovenia to konkrétne boli?

Išlo predovšetkým o posudzovanie zámeru výstavby nových lokálnych kotolní. Zo zákona nebolo úplne zrejmé, či obec musí vydať záväzné stanovisko aj v prípade, keď nový tepelný zdroj neslúži na podnikateľské účely. Ide najmä o prípady kotolní v bytových domoch, slúžiace pre potreby vlastníkov bytov a nebytových priestorov. V spojitosti s tým vznikla aj otázka, či takéto stanovisko obce je považované za osobitný typ povolenia, bez ktorého nie je možné zdroj tepla postaviť resp. povoliť.

Ako postupovali obce a mestá pri posudzovaní žiadostí doteraz?

Mestá a obce, ako aj ich stavebné úrady sa riadili usmernením Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V jeho zmysle sa záväzné stanovisko obce k výstavbe nových kotolní pre nepodnikateľské zámery nevyžadovalo. Novela zákona o tepelnej energetike však priniesla úpravy, ktoré priniesli zmeny do tohto schvaľovacieho procesu. Pre lepšie usmernenie postupu miest, obci a stavebných úradov bolo potrebné aj výkladové stanovisko Ministerstva hospodárstva SR, ktoré reagovalo práve na uvedené legislatívne zmeny.

Aké zmeny to prinesie pre vašich členov?

Samosprávam, ako aj ostatným dotknutým subjektom sa pri posudzovaní výstavby nových tepelných zdrojov zvýšia kompetencie. Vďaka tomu budú môcť lepšie kontrolovať rozvoj tepelnej energetiky v meste. Hlavne ide o nesystémové odpájanie bytových domov od systémov CZT. Tie znamenajú nebezpečný efekt pre mesto, ale hlavne jeho obyvateľov.

Prečo by to malo mať negatívny efekt?

Ak sa odpojí jeden obytný dom, zníži sa odber a v dôsledku toho sa bude zvyšovať jednotková cena tepla pre ostatných odberateľov. Keď sa odpojí niekoľko domov, negatívny efekt vzrastie a naruší sa celá koncepcia tepelnej energetiky v meste. Jednotlivé sídliská a teplárne boli budované ako komplexné systémy na dodávku určitého množstva tepla. Odpájanie bytových domov, je ako keby sme z týchto fungujúcich systémov vyťahovali súčiastky a zároveň čakali, že budú stále fungovať bez problémov.

Znamená to, že odpojenie a výstavba novej kotolne už nebude možné?

To určite nie, takéto ustanovenie žiadny zákon nestanovuje. Obce a stavebné úrady však majú väčšie kompetencie pri kontrolovaní a povoľovaní výstavby nových tepelných zdrojov. Ide hlavne o dodržiavanie koncepcií rozvoja daných obcí v oblasti tepelnej energetiky, ktoré majú jednotliví naši členovia schválené.

Je dodatočná regulácia v tomto segmente potrebná?

Cieľom novely zákona nebolo zvýšenie regulácie. Účelom, prečo obce dostali právomoc skúmať zámery výstavby tepelných zariadení a vydať záväzné stanovisko, je hlavne ochrana záujmov odberateľov a konečných spotrebiteľov v obci. Výstavbou novej lokálnej kotolne, ktorá vznikne po odpojení sa od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT), sú totiž dotknuté aj záujmy zostávajúcich odberateľov a konečných spotrebiteľov. Mestá sú povinné chrániť svojich obyvateľov, hlavne tých, ktorí sú sociálne slabší.

A čo obyvatelia, ktorí si chcú vyrábať teplo pre vlastnú potrebu a zákon ich pritom núti získať povolenia ako keby ho išli predávať?

V jednom aj v druhom prípade ide o zásah do existujúcej koncepcie tepelnej energetiky dotknutej obce. Už v pôvodnom znení zákona sa za podnikanie v tepelnej energetike považovala akákoľvek výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla bez ohľadu na účel a spôsob vykonávania týchto činností. V novele zákona sa preto aplikovala podobná požiadavka aj na výstavbu tepelných zariadení s celkovým inštalovaným výkonom od 100 kW do 10 MW.

Pri výstavbe nových zdrojov je to pochopiteľné. Prečo sú ale všetky povolenia potrebné aj v prípade odpojenia sa od CZT?

Pretože výsledok aj dopad je v podstate ten istý. V obidvoch prípadoch ide o stavebný proces, pre ktorý je potrebné stavebné povolenie. K nemu majú právo vyjadriť sa všetky strany, ktorých sa zásah dotýka. Či už je to obec, susedia alebo dodávateľ tepla. Rovnaké nariadenie platí pri všetkých úpravách v bytoch či obytných domoch. Predstavte si, že by váš sused išiel búrať stenu vo svojom byte a nepožiadal by o váš súhlas či stavebné povolenie. Mohol by tak ohroziť bezpečnosť všetkých obyvateľov domu.

Dá sa porovnať zmena vykurovacieho systému s búraním stien v byte?

Pri technických zariadeniach, na ktoré sú pripojení ďalší odberatelia, je kontrola podľa môjho názoru ešte dôležitejšia. Stavebný úrad obce musí mať pri schvaľovaní všetky potrebné informácie a poznať možné dopady jednotlivých stavebných úprav. On je v konečnom dôsledku zodpovedný za prípadné problémy, ale aj za zostávajúcich odberateľov, ktorí budú odpojením a výstavbou nového zdroja zasiahnutí.

Podľa vás výklad Ministerstva hospodárstva SR teda obciam pomôže?

Som rád, že potom, ako sme ministerstvo požiadali o usmernenie, bol nám presný výklad rýchlo poskytnutý. Určite pomôže pri niektorých procesoch, pri ktorých obce a mestá nevedeli ako postupovať. Zákon o tepelnej energetike je platný a preto ho treba dodržiavať.

Publikované 5. Marca 2015