Aktuality

Nie sme oligarchovia, ale realisti

Ako Slovenský zväz výrobcov tepla združujeme výrobcov a dodávateľov tepla, ktorým nie je ľahostajný osud našich odberateľov. Preto nám ani nie je ľahostajné dianie okolo zákona, ktorý sa bytostne dotýka nás a našich odberateľov.

Zväz ešte v júni vypracoval a zaslal svoje stanoviská k petícii občanov a iniciatíve poslancov Ministerstvu hospodárstva SR, prezidentovi, poslancom NR SR a médiám. Viedli sme osobné rokovania v NR SR a na pôde Ministerstva hospodárstva SR. Naše stanovisko bolo podložené prílohami obsahujúcimi fotodokumentáciu bytových domov po rozpade CZT a podrobnými argumentmi vyvracajúcimi tvrdenia petičiarov. 

Petičiari nás nazývajú oligarchami, ktorí si chránia len svoje ekonomické záujmy. Tak sa pod pláštikom demokracie z CZT stala vec politického boja. No my sme len realisti a pri obhajobe našich stanovísk vychádzame nielen z našej dlhoročnej praxe, ale aj z existujúcich štúdií a materiálov nezávislých inštitúcií, ktoré upozorňujú na negatíva odpájania sa od CZT. 

Na rokovaniach sme ako jeden z príkladov uviedlikonkrétne vyúčtovanie nákladov na teplo v dvoch identických, vedľa seba stojacich bytových domoch, kde jeden má individuálnu kotolňu na plyn a druhý je pripojený na CZT. Rozdiel v nákladoch na dodávku tepla do oboch domov bol pár desiatok eur za rok a v žiadnom prípade nie 40 -45% v prospech vlastnej kotolne, ako verejne vyhlasujú a presviedčajú aktivisti za zmenu zákona. 

Na odpájanie doplácajú najmä tí, ktorí zostávajú pripojení na CZT. Ako dôkaz nám slúžia opäť prípady z praxe, keď po odpojení viacerých bytov v  bytovom dome od CZT mali vlastníci bytov, ktorí zostali na CZT pripojení, nedoplatky na teplo skoro 300 €. Dôvodom bolo, že na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov si väčšina vlastníkov „demokraticky“ odsúhlasila, že náklady na CZT budú platiť len tí, ktorí teplo z CZT odoberajú.

Snahou zväzu je poukázať na to, že celý problém nestojí len na otázke, či povoliť alebo nepovoliť odpojenie od systému CZT, resp. či majú alebo nemajú vlastníci bytov právo na individuálne rozhodnutie v otázke zásobovania teplom. Celá problematika je oveľa širšia.. Treba zodpovedať napríklad aj otázku, ako to bude vyzerať so životným prostredím v našich mestách, ak nahradí jednu tepláreň stojacu na okraji mesta napr. 400 ks individuálnych zdrojov tepla malých výkonov rozmiestnených v celej obytnej zóne obce. Alebo kto bude kompenzovať náklady na teplo odberateľom, ktorí zostanú pripojení na CZT. Lebo ak dôjde k výraznej redukcii odberateľov,  nebude možné dosiahnuť pre nich prijateľnú cenu tepla. 

Slovensko má energetickú politiku a v nej je deklarovaná podpora CZT, ale napr. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR rozširuje možnosti využitia Štátneho fondu rozvoja bývania na budovanie vlastných zdrojov tepla v bytových domoch a naopak Ministerstvo hospodárstva SR má zase v operačnom programe vyhradené finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla z CZT. Preto tvrdíme, že problematika odpájania si vyžaduje širokú odbornú diskusiu, v ktorej majú čo povedať nielen výrobcovia a dodávatelia tepla, ale aj ministerstvo hospodárstva, ministerstvo životného prostredia, ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a tiež ÚRSO. Významnou mierou do odbornej diskusie môže prispieť ZMOS,lebo obce sú kľúčové pri systéme zásobovania teplom a dopady rozhodnutí týkajúcich sa tepla zaregistrujú najskôr.

Dnes sa ozývajú tí, ktorí sa chcú odpojiť a mlčia tí, ktorí zostávajú pripojení. Dnes sa útočí na štát, ože bráni teplárov, ale keď nastane anarchia a problémy so zásobovaním teplom alebo s cenami tepla, vinný bude zas štát, lebo toto dopustil.

 Všetky ďalšie aktivity zväzu budú smerovať k podpore toho, o čom sme presvedčení, že má zmysel. K podpore efektívne fungujúcich systémov CZT.

 

 

 

 

Publikované 24. Augusta 2015